Close
Виникли запитання? Ми на зв'язку!
Viber
Messenger
Mail
Phone
1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів з дотриманням принципів академічної доброчесності під час проведення заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, до яких належать лікарі, провізори, молодші спеціалісти (фахові молодші бакалаври, молодші бакалаври, бакалаври) з медичною освітою (далі — працівники сфери охорони здоров'я) у Навчальному центрі S-education (ТзОВ "ЮАПЕРІО ІВЕНТ") (далі — Навчальний центр).

Положення розроблено на підставі Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України No 725 від 14 липня 2021 р. (далі — Положення), відповідних положень законів України «Про запобігання корупції», «Про вищу освіту».

1.2. Дія цього Положення поширюється на Навчальний центр як провайдера заходів безперервного професійного розвитку та працівників Навчальний центр, які залучені до проведення заходів безперервного професійного розвитку.

1.3. У Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров'я (далі — безперервний професійний розвиток) — безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери охорони здоров'я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров'я;

2) електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я (далі — система) — електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що включає інформаційні технології і технічні засоби, призначена для зберігання, обліку та використання даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я;

3) заходи безперервного професійного розвитку — освітні заходи медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров'я;

4) конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її інтересом, пов'язаним із проведенням заходів безперервного професійного розвитку, що впливає на об'єктивність організації та змісту таких заходів;

5) провайдери заходів безперервного професійного розвитку (далі — провайдери) — юридичні особи, які провадять діяльність з організації та проведення заходів безперервного професійного розвитку;


6) приватний інтерес — будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими поза службовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я та Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників»,«Про запобігання корупції», Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.07.2021 No725.

2. Загальні засади політики запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і використання коштів

фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів працівники Навчального центру зобов'язані дотримуватися норм цього Положення та інших положень чинного законодавства України.

2.2. Працівники Навчального центру, залучені до безперервного професійного розвитку, не провадять безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність, пов'язану з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів і медичних виробів.

2.3. Працівники Навчального центру, залучені до безперервного професійного розвитку, не є у складі засновників (учасників, власників) або органів управління суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та медичних виробів, або перебувають у господарських, цивільних, трудових відносинах з суб'єктами господарювання, які провадять таку діяльність.

2.4. Працівники Навчального центру, залучені до безперервного професійного розвитку, не використовують заходи безперервного професійного розвитку для рекламування торгових назв лікарських засобів, медичних виробів чи медичних послуг.

2.5. Працівники Навчального центру, залучені до безперервного професійного розвитку, не приховують наявність правовідносин з особами, якими провадиться діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів.

2.6. Будь-яка особа, яка має задекларовані особисті фінансові відносини з комерційним інтересом, вважається такою, що має конфлікт інтересів, i тому його або її матеріали перевіряє зовнішній рецензент, який оцінить зміст, щоб переконатися, у відсутності намагання лобіювати комерційний інтерес окремих фізичних чи юридичних осіб.

2.7. Навчальний центр забезпечує перевірку працівників, залучених до проведення заходів безперервного професійного розвитку, щодо наявності конфлікту інтересів.

2.8. Не допускається залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

2.9. Працівники Навчального центру, залучені до безперервного професійного розвитку, зобов'язані: вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї конфлікту інтересів, Директора; не вчиняти дій та не


ухвалювати рішень в умовах конфлікту інтересів; вживати заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів (додаток No1).

2.10. Працівники Навчального центру, залучені до безперервного професійного розвитку , не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших працівників Навчального центру до ухвалення рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч законодавству на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

2.11. Співорганізаторами заходів, що проводить Навчальний центр можуть бути вітчизняні організації та установи, громадські організації, партнери, зарубіжні фахові організації та окремі особи за згодою Навчального центру.

2.12. З метою попередження конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку недотримання принципів етичної поведінки порушень академічної доброчесності Навчальним центром вживаються наступні дії:

- обов'язкове інформування учасників освітнього процесу про необхідність дотримання принципів та норм академічної чесності, професійної етики;

- ознайомлення всіх учасників освітнього процесу із нормами цього Положення;

- проведення для учасників освітнього процесу циклу тренінгів з основ академічної підготовки інформаційних матеріалів (презентацій лекцій, доповідей, майстер-класів), етики та доброчесності, із захисту прав інтелектуальної власності;

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли Лектор дізналася (-вся) чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосередньо до Директору Навчального центру або оргкомітету Заходу;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Працівники Навчального центру або оргкомітет Заходу безпосередньо проводять перевірку на відсутність рекламного матеріалу в навчально-методичних матеріалах, лекціях, методичних рекомендаціях.

3. Виявлення конфлікту інтересів

3.1. Виявлення конфлікту інтересів відбувається під час обов'язкових зустрічей Лекторів або телеконференцій, під час яких Представник Навчального центру, оргкомітет Заходу та Лектори переглядають запропонований зміст, щоб переконатися, що він представлений неупереджено, відповідає цілям освітньої діяльності і представляє чіткі методи навчання.

3.2. Під час зустрічі Лекторам наголошується, що всі матеріали до змісту освітнього Заходу БПР мають бути:

- збалансовані, незалежні, об'єктивні;
- засновані на наявних науково-практичних доказах із відповідними посиланнями;
- цитовані наукові дослідження мають відповідати стандартам і протоколам,

прийнятими науковою спільнотою;
- не надавати жодних рекомендацій, які, як відомо, є неефективними або пов'язані з

небезпекою, яка переважає користь;
- не мати рекламного змісту комерційної організації, а саме назви продуктів, логотипи,

назви комерційних компаній, тощо;
- мають використовувати міжнародні непатентовані назви лікарських засобів;


- мають нести захищену інформацію та про стан здоров'я пацієнта (інформація /відео пацієнта з'являється з дозволу самого пацієнта або офіційно уповноважених осіб) у відповідності щодо персональних даних пацієнта до чинного законодавства України.

4. Процедури врегулювання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і використання коштів

фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

При формуванні наукового контенту заходу, який проводиться Навчальним центром, Працівники та лектори Навчального центру повідомляють про конфлікт інтересів, свою співпрацю з виробниками лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг письмово (Додаток 1). Якщо виявлено комерційні упередження в особи, яка відіграє певну роль у контролі за змістом освітнього заходу, науково-організаційний комітет Заходу БПР просять цю особу внести відповідні зміни до своєї презентації. Якщо конфлікт не буде вирішено, Лектор або особа, яка має можливість контролювати контент, буде замінена. Вищезазначений процес застосовується до всіх доповідачів, а також до всього персоналу, який бере участь в організації освітньої діяльності.

3.1. У разі виникнення конфлікту інтересів у працівника Навчального центру, залученого до безперервного професійного розвитку, він не має права брати участь у проведенні заходів безперервного професійного розвитку до усунення даного конфлікту.

3.2. У разі встановлення факту рекламування торгових назв лікарських засобів, медичних виробів чи медичних послуг на заході безперервного професійного розвитку, працівник Навчального центру може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

3.2. Про конфлікт інтересів працівника Навчального центру може заявити будь-який учасник заходів безперервного професійного розвитку.

3.3. У разі виникнення конфлікту інтересів у працівників Навчального центру, такі особи повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї конфлікту інтересів, Директора, шляхом надання повідомлення про конфлікт інтересів.

3.5. Директор протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи конфлікту інтересів ухвалює рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

3.6. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом застосування заходів дисциплінарного стягнення.

3.7. Працівники або Лектори Навчального центру, в яких наявний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів Директору Навчального центру.

3.8. Навчальний центр також має процедури для боротьби з непередбаченою упередженістю, яка може з'явитися безпосередньо під час презентації. Якщо це станеться, Працівник або Лектор Навчального центру має врегулювати презентацію, попередивши аудиторію про джерело упередженості та пропонуючи збалансований погляд на представлену інформацію.

3.9. Учасники БПР, що беруть участь в заходах, несуть персональну дисциплінарну відповідальність за недоброчесну поведінку.


3.10. Нарахування освітніх балів за лекцію, доповідь, в якій було порушено академічну доброчесність або не дотримувались принципи доказової медицини, не проводиться.

4. Прикінцеві положення

4.1. Дане Положення затверджується Директором і вводиться в дію з моменту його підписання.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

Додаток No1

Директору
ТзОВ "ЮАПЕРІО ІВЕНТ"

Солонько М. Ю. ______________________

(ПІБ особи, що повідомляє, посада, контактна інформація)

Повідомлення
про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи пов'язаної із здійсненням БПР

___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, а також зазначити чи вчинялися дії, приймалися

рішення в умовах реального конфлікту інтересів)

______________ _____________ __________________ (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)