Close
Виникли запитання? Ми на зв'язку!
Viber
Messenger
Mail
Phone
1. Загальні положення

1.1. Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я у Навчальному центрі S-education (ТзОВ "ЮАПЕРІО ІВЕНТ") (далі — Методологія) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України No 725 від 14 липня 2021 р, Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 р. No 446 (зі змінами).

1.2. Безперервний професійний розвиток (далі — БПР) – визначає методологію оцінювання набутих знань, професійних компетентностей та практичних навичок у сфері охорони здоров'я, які тривають протягом усієї професійної діяльності. БПР дає змогу фахівцеві підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров'я, у якій він працює.

1.3. Усі різновиди заходів БПР, що проводиться у Навчальному центрі S-education (ТзОВ "ЮАПЕРІО ІВЕНТ") відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України No 725 від 14 липня 2021 р, спрямовані на всебічний розвиток та фахову підготовку спеціалістів, розвиток його професійної майстерності сприяють успішній самореалізації, підвищенню освітнього рівня та якості професійної діяльності.

2. Методика проведення оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників охорони здоров'я

2.1. Оцінювання знань та практичних навичок слухачів та учасників може бути проведено перед проведенням освітнього заходу, під час проведення або після закінчення заходу БПР, в залежності від рівня складності освітнього заходу БПР, цілей та мети.

2.2. З метою оцінювання знань та практичних навичок слухачів, можуть використовуватись різні форми, а саме: усне опитування, анкетування, тестовий контроль на засвоєння матеріалу, вирішення ситуаційних задач, клінічний розбір тематичних пацієнтів,


робота з віртуальним пацієнтом, інтерактивний діалог викладача та слухача. В якості носіїв інформації для подальшого аналізу та редагування можуть використовуватись паперові та електронні носії.

2.3. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння практичними навичками та/або майстер-класу здійснюється безпосередньо лектором, який проводить тренінг та/або майстер-клас.

2.4. Моніторинг присутності учасників у Заході є обов'язковим. Відповідальність за реєстрацію учасників, організацію та проведення Заходів неформальної освіти, своєчасність та достовірність отримання слухачем документа, що підтверджує участь у Заході, покладається на Навчальний центр, який є безпосереднім організатором Заходу. Зворотній звʼязок зі слухачами після завершення Заходу БПР підтримується через електронну пошту чи соціальні мережі, щоб отримати від учасників відгуки, які будуть використані для покращення навчальних та організаційних аспектів Заходів БПР.

2.5. Організація Заходів повинна максимально використовувати технології активного залучення слухачів, електронну комунікацію та методи навчання, таких як дискусії, тести, інтерактивну взаємодію, серії запитань та відповідей.

2.6. Відразу після проведення освітнього заходу (як частина процесу оцінки та запиту на сертифікат) медичним працівникам/учасникам пропонується завершити оцінювання. Основна мета оцінювання після заходу – оцінити, чи були досягнуті цілі заходу. Учасникам також пропонується оцінити такі компоненти: загальний зміст, ефективність викладання, корисність інформації, відповідність індивідуальній практичній діяльності, наявність або відсутність комерційної упередженості, потенційний вплив на надання медичної допомоги пацієнтам.

3. Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я під час проведення заходів.

3.1. Не пізніше, ніж за два тижні до заходу формується база запитань та ситуаційних задач, відповіді на які потребують знання матеріалу заходів, тренінгу та/або майстер-класу в повному обсязі.
3.2. Визначення рівня теоретичної підготовки учасника заходів проводиться за рейтинговою системою шляхом комп'ютерного контролю рівня знань, а саме відповіді на запитання.

3.3. З метою оцінювання знань та оволодіння практичними навичками працівників сфери охорони здоров'я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння практичними навичками та/або майстер-класу оцінюються безпосередньо викладачем тренінгу/майстер-класу, в обов'язковій присутності хоча б одного з представників Навчального центру або члена наукового оргкомітету заходу.

3.4. До нарахування балів за участь вебінару, конференції, симпозіуму, конгресу, тренінгу з оволодіння практичними навичками та/або майстер-класу допускаються учасники, які дали не менше 80% правильних відповідей на запитання форми оцінювання з анкетою зворотного зв'язку (задовільний рівень знань з тематики тренінгу або майстер-класу) та виконали практичні завдання з використанням симуляторів або манекенів, якщо такі передбачались за змістом тренінгу/майстер-класу.


3.5. У випадку не набрання необхідної кількості правильних відповідей на запитання форми оцінювання, учасник має право на повторну спробу проходження оцінювання.
3.6. Нарахування балів безперервного професійного розвитку фахівців охорони здоров'я здійснюється, відповідно до критеріїв, визначеним Наказом МОЗ No446, від 22.02.2019 р, зі змінами, внесеними Наказом МОЗ No74 від 19.01.2021 р.

3. Прикінцеві положення

3.1.Ця Методологія затверджується директором Навчального центру S-education (ТзОВ "ЮАПЕРІО ІВЕНТ").

3.2. Зміни та доповнення до Методології вносяться шляхом його затвердження у новій редакції. Після затвердження нової редакції попередня Методологія втрачає юридичну силу.