Close
Виникли запитання? Ми на зв'язку!
Viber
Messenger
Mail
Phone
Договір публічної оферти

ФОП Солонько Мирослав Юрійович (далі - "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:1. Терміни і загальні положення.

1.1. Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсу, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://s-education.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми Курсу.

1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.

1.7. Курс - виражений у формі онлайн лекцій, комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, дата проведення Курсу, імена лекторів та перелік лекцій Курсу;

1.8.2. Кількість годин і / або розклад Курсу;

1.8.3. Вартість Курсу.

1.8.4. Порядок оплати та інше.2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві Послуги, а саме організацію онлайн участі Користувача в Курсі, згідно обраної Користувачем програми, на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість участі в Курсі.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви лекцій, формат, програма т.д.) Курсу погоджується Сторонами в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування учасником Курсу в своїй діяльності Послуг, придбаних у Виконавця.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем знань і навичок, отриманих в результаті участі в Курсі, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання вище вказаних знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті їх використання, цілком і повністю залежить від Користувача.3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді онлайн лекцій, відповідно до Програми Курсу, розробленої Виконавцем, розміщеної у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептованою.

3.4. Порядок акцепту:

3.4.1. Користувач вибирає варіант участі в Курсі на сайті Виконавця, оформляє заявку на участь та переходить до здійснення оплати.

3.4.2. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима. 3.4.3. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і проведення всіх лекцій, передбачених у відповідній Програмі Курсу.4. Права і обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми Курсу.

4.1.3. Опубліковувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем під час участі в Курсі, без будь-яких обмежень та компенсації Користувачу (грошової чи будь- якої іншої).

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг. 5.2.3. Утриматися в процесі участі в Курсі від дій, які:

5.2.3.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

5.2.3.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.3.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.3.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.3.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму оплачену Користувачем за участь у Курсі.

6.2. Вартість участі в Курсі визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем на користь Виконавця в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. У разі якщо Користувач відмовляється від навчання не пізніше ніж за 1 тиждень до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс в повному обсязі. У разі оплати всієї суми - 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 90% від сплачених коштів.7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.3. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.1 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою обох Сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених пунктом 5.2.3 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.10. Термін дії оферти.

10.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Публічної оферти та / або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти.