Close
Виникли запитання? Ми на зв'язку!
Viber
Messenger
Mail
Phone
1. Загальні положення

1.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини (далі -Положення) Навчального центру S-education (ТзОВ "ЮАПЕРІО ІВЕНТ") (далі — Навчальний центр) визначає основні засади здійснення безперервного професійного розвитку медичних працівників та є внутрішнім нормативним актом, спрямованим на забезпечення надання якісних освітніх послуг медичним працівникам (далі - Учасникам), дотримання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Це Положення визначає основні принципи оцінки заходів безперервного професійного розвитку (далі - БПР) на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, поняття виявлення і встановлення фактів порушення, порядок притягнення учасників освітніх заходів БПР до академічної відповідальності, оскарження рішень про встановлення порушень.
1.3. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися Учасники з метою забезпечення довіри до інформації, що подається на заходах БПР.
1.4. Дотримання принципів доказової медицини – використання в безперервному професійному розвитку працівників сфери охорони здоров'я сукупності ефективних принципів, методик діагностики, профілактики та лікування які отримані під час клінічних досліджень та можуть використовуватися в повсякденній роботі лікаря.
1.5. Заходи безперервного професійного розвитку – освітні заходи медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професійному і розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров'я.
1.6. Усі науково‐практичні заходи, організатором яких є Навчальний центр, спрямовані на всебічний розвиток та фахову підготовку Учасників, розвиток їхньої професійної майстерності, формування цінностей і компетенцій, необхідних для їх успішної самореалізації та підвищення освітнього рівня, та є заходами БПР.
1.6. Дія цього Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу безперервного професійного розвитку усіх заходів, що проводяться Навчальним центром.

2. Вимоги та відповідальність при проведенні заходів безперервного професійного розвитку

2.1. Навчальний центр несе повну відповідальність за освітню діяльність в рамках безперервного професійного розвитку.
2.2. Навчальний центр S-education рекомендує лекторам надавати цитування та рівень доказовості публікацій та дослідницької інформації у своїх презентаціях.
2.3. Навчальний центр S-education надає лекторам чіткі усні інструкції відносно того, що від них очікується при підготовці та під час презентації освітніх матеріалів, заснованих на науково обґрунтованих доказах, відповідають неупередженому та збалансованому погляду на


терапевтичні варіанти та клінічні рекомендації. Усі клінічні рекомендації та інформація про наукові дослідження, що використовуються в освітній діяльності, переглядаються модераторами, які задіяні в процесі планування, підготовки та реалізації освітнього заходу.

3. Порядок виявлення і встановлення фактів порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

3.1. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається Директором Навчального центру. У своїй діяльності Навчальний центр керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково- технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», нормативно правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3.2. Діяльність Навчального центру та його працівників не має бути пов'язаною із виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та медичних виробів. Члени комісії контролюють дотримання вимог щодо заборони промоції торгових назв лікарських засобів та медичних виробів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку; забезпечують контроль за дотриманням засад доказової медицини під час освітнього процесу; здійснюють діяльність відкрито, прозоро і на основі академічної доброчесності.

3.3. До проведення Заходів залучаються особи, які не мають конфлікту інтересів. Інформаційні матеріали лекцій, доповідей, публікацій доповідачів заходів подаються не пізніше ніж за місяць на перевірку до Комісії на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.

3.4. Будь-який учасник освітньо-наукового процесу, якому стали відомі обґрунтовані факти порушення академічної доброчесності чи наміри про можливість такого порушення, повинен звернутися до представника Навчального центру або до Директора. Незначні порушення виправляються на місці або під час проведення заходу БПР. При більш суттєвих порушеннях, які не відповідають принципам академічної доброчесності та доказової медицини, до розгляду приймаються письмові заяви на ім'я Директора, де мають бути обов'язково зазначено особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, спеціальність, місце роботи), а також: час, місце, назва заходу БПР. Навчальний центр несе відповідальність за дотриманням конфіденційності інформації щодо персональних даних особи – заявника.

Анонімні Заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, не розглядаються.

3.5. Розгляд заяви щодо порушення академічної доброчесності, чи наміри про можливість такого порушення під час проведення освітнього заходу, відбувається протягом 5 робочих днів від отримання заяви.

3.6. З метою попередження недотримання принципів етичної поведінки порушень академічної доброчесності та принципів доказової медицини Навчальним центром вживаються наступні профілактичні заходи, а саме обов'язкове інформування учасників освітнього процесу про необхідність дотримання принципів та норм академічної доброчесності, професійної етики, ознайомлення всіх учасників освітнього процесу із нормами цього Положення; розповсюдження методичних просвітницьких матеріалів; проведення для учасників освітнього процесу циклу тренінгів з основ академічної підготовки інформаційних матеріалів (презентацій лекцій, доповідей, майстер-класів), етики та доброчесності, із захисту прав інтелектуальної власності та трансферу технологій.

4. Прийняття рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і притягнення учасників освітніх заходів безперервного професійного розвитку до академічної відповідальності


4.1. Після проведення Заходу протягом 5 робочих днів Навчальним центром додатково проводиться перевірка матеріалів заходу БПР з метою виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.
4.2. За результатами перевірки Директор Навчального центру готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення академічної доброчесності та приймає рішення щодо вибору відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

4.3. Лектори, що порушили академічну доброчесність, або не дотримувались принципів доказової медицини під час освітніх заходів безперервного професійного розвитку притягуються до академічної відповідальності.

5. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх заходів з безперервного професійного розвитку

5.1. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини відбувається на основі письмового звернення (апеляції) особи, відносно якої був встановлений факт порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини. Апеляція подається особисто на ім'я директора Навчального центру протягом 3‐х робочих днів від дати оголошення результатів перевірки.

5.2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права: ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності; оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності або до суду.

5.3. Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності Лекторів, що брали участь у Заході, полягає у відмові подальшої співпраці у Заході, що організовує Навчальний центр. Нарахування освітніх балів за лекцію, доповідь, в якій було порушено академічну доброчесність або не дотримувались принципи доказової медицини, не проводиться.

6. Прикінцеві положення

6.1. Дане Положення затверджується Директором і вводиться в дію з моменту його підписання. 6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції Положення. Після затвердження Положення у новій редакції попередня редакція втрачає юридичну силу.